Beelife op Twitter

wanna_tweetMenig uur zit den eenzamen blogist over zijn schrijftafel geplooid, alwaar hij in de schemerduisternis zijn zieleroerselen nederpent in sierlijke ende krulrijke letteren. Als het inktpotjen ledig is ofte de penpunt naar de vanen, is het de tijd ende stonde om de postduiven ten hemel te laten om de capriolen mede te delen aan de naburige provinciën. Omdat postduiven opportunistische etteren zijn die hun loyauteit beloven aan den eersten den besten die hen een handvol graantjens aanbiedt, is dit niet meer het uitgesproken communicatiemiddel van dezen tijd. Ook de boekdrukkunst kan geen soelaas bieden, want men moet eerst een volledig letterwerk samenschrijven, alvorens de drukpersen worden opgestart.

Google

Enige verwachtingshoop werd gekoesterd met de uitvinding van de stedelijke zoekmachien Google. Door een formulier in te vullen, kan men een aanvraag tot informatie overmaken aan de naarstige medewerkers van de zoekmachien. Ofschoon een schone manier om informatiën terug te vinden, dient men vooraf al te weten dat men den blogist zijn informatie aldaar kan aantreffen, en het is daar dat het schoentjen knelt.

google

Facebook

Gelukkig kwam daar een nieuwe mogelijkheid zijn blijden intrede doen: het Facebook! Het Facebook is een woord uit de angelsaksische contreien.facebook

Voor als dat u allemaal als onbekend in de oororganen weergalmt, poog ik een explicatie ten berde te brengen:

  1. Vooreerst dient men op het Facebook een persoonsprofiel op te stellen. Dit bevat belangrijke informatiën omtrent uwen persoon, als daar zijn: uw geboortenaam, uw geslachtskeuze, uw ambacht waarmee gij uw brood vergaart, uw bezigheden naast uw ambacht (als gij daar den tijd voor hebt), welke letteren, liederen en bewegende beelden uw zieleken beroeren, en, indien gij dit verkiest, welke gezegende leeftijd u ondertussen heeft bereikt. Mocht het schaamrood u op de wangen komen bij de gedachte dit aan anderen kenbaar te maken, kunt u verkiezen deze wetenswaardigheid achterwege te laten (maar dan moet ge achteraf uw beklag niet komen doen als er geen congratulaties op uwen muur komen natuurlijk bij het vieren van uw geboorteherdenkingsdag).
  2. Nu moet ge eens goed nadenken wie gij zoal een warm hart toedraagt in de u omringende medemenschen, en hen een aanvraagformulier ter bevestiging van uw wederzijdse vriendschap overmaken. Als de recipiënt van dit verzoek hierop bevestigend repliceert, dan zijt gij den fieren bezitter van 1 vriend op uw persoonsprofiel. Mocht gij het hebben van 1 vriend nogal als vernederend weinig percipiëren, dan kunt gij ook eerder genoemde aanvraagformulieren overmaken aan menschen die gij van dichte ofte verre kent en van wie gij bijvoorbeeld eens een prentje zag passeren hetwelke gij als prettig of grappig ervaarde. Door een grotere vriendschapslijst, stijgt uw aanzien aanzienlijk op het Facebook.
  3. Er zijn ook publieke ontmoetingsplaatsen op het Facebook waar evenementen worden aangekondigd en belangrijke mededelingen worden verspreid. Zo is er bijvoorbeeld Den Agenda, alwaar alles aangaande het lopen wordt gedeeld met de leden van de loopgilde gentloopt. De blogist kan deze ontmoetingsplaats ter zijner voordeel aanwenden om de aankondiging uit te hangen dat een nieuwe episode ter inzage ligt.

Het kan nu wel gebeuren dat de loopgilde wordt overspoeld met informatie en op den duur de bescheiden aankondiging ferm op de zenuwen of andere lichaamsonderdelen begint te werken. Daarmee zou het wel schoon zijn mochten er truken bestaan om alleen deze ervan te verwittigen die dat als aangenaam bestempelen.

Twitter

Ewel, kijkt! Daar is den Twitter al! Den Twitter wordt voorgesteld als een geestig vogelke en doet daarmede een beetje peinzen aan de postduive! Er is wel een groot verschil met de postduive: deze vogelsoort kan maar een tekstboodschap vervoeren van maximum 140 teksttekens! Ge kunt u misschien afvragen wat ge maar met 140 letters kunt vertellen, want dat is maar juist gepast om te zeggen dat het schoon weer is… ‘t Is daarom ook niet verwonderlijk dat de boodschappen dikwijls niet veel meer om het lijveken hebben dan dat het schoon of slecht weer is. Het zijn nogal dikwijls gedachtenscheten die worden losgelaten, maar dat komt omdat zo’n vogelken gemakkelijk kan worden gelost, en ‘t is van het soort dat geen eten nodig heeft! ‘t Kost dus geen geld!

twitter

‘t Is dan ook niet te verwonderen dat den eenzamen, armen blogist zijn oog op dat vogelken heeft laten vallen om te verkondigen aan wie zijn artikelen welgenegen is, dat er een nieuwken is gefabriceerd en dat het ter inzage op de wereldschwijde kobbewebbe is nedergelegd!  Ook zal den blogist het vogelken gebruiken als hij eens kort van stof is, maar toch iets heeft gezien of gehoord dat hij vindt dat anderen ook mogen weten.

Het Twitter-adres is @bizzybeelife en ge kunt het volgen als gij dat wilt. Ge kunt het vogelke ook telkens doorgeven aan andere menschen die het geerne zouden hebben (retweeten); ge moogt zoveel reclame maken als ge zelf wilt!  Al merci!

Author: Martin Vereecken

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>